ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 ARTIKEL 1. DEFINITIES

In dit artikel is een aantal begrippen gedefinieerd, die in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter worden geschreven. De gebruikte definities hebben zowel in enkelvoud als meervoud dezelfde betekenis, tenzij uit de context anders moet worden afgeleid.

1.1. Apparatuur: de door 5feetsessions beheerde hardware (met inbegrip van de daarop aanwezige Systeemprogrammatuur) die eigendom is van 5feetsessions, van opdrachtgever, of van door 5feetsessions ingeschakelde derden en met behulp waarvan de Diensten geleverd worden, een en ander voor zover gespecificeerd in de Overeenkomst.

1.2. Applicatie: de door 5feetsessions ontwikkelde of in licentie verkregen programmatuur die door middel van een Virtual Interactive Broadcasting Platform (VIBP) aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

1.3. Application hosting: Dienst die bestaat uit het op afstand, voor gebruik via WAN, ter beschikking stellen van de in de Overeenkomst vermelde Applicatie(s).

1.4. Bijlagen: aanhangsels bij de Overeenkomst die daarvan integraal deel uitmaken.

1.5. Communicatiediensten: Diensten die betrekking hebben op het overbrengen van signalen ten behoeve van door Opdrachtgever aangewezen gebruikers.

1.6. Diensten: de door 5feetsessions ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en in het kader daarvan te verrichten prestaties, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.

1.7. Doorlopende Dienst: Diensten met een doorlopend -niet projectmatig- karakter.

1.8. Feestdagen: Nieuwjaarsdag, beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, beide Pinksterdagen, beide Kerstdagen, Koningsdag (27 april) en eventuele andere door partijen in onderling overleg vast te stellen feestdagen.

1.13. Koppeling: programmatuur welke die de gegevensuitwisseling tussen Apparatuur en / of Applicatie(s) enerzijds en Klantapplicatie(s) anderzijds, ICT-Infrastructuur en / of systemen van derden mogelijk maakt.

1.14. Melding: een door een in de SLA gespecificeerde medewerker van Opdrachtgever, conform de in de SLA daarvoor geldende procedure, gemelde Storing, vraag of verzoek.

1.15. Medewerker: personeelslid van 5feetsessions of van een door 5feetsessions ingehuurde derde.

1.16. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan 5feetsessions een opdracht verstrekt tot het verrichten van Diensten of Producten.

1.17. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen 5feetsessions en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn (verklaard).

1.21. SLA: Service Level Agreement.

1.22. Spam: iedere elektronische communicatie die, ongericht en in grote hoeveelheden, verzonden wordt aan ontvangers die hiervoor geen toestemming hebben verleend, waarbij voor de bepaling van de hoeveelheid berichten waarvan de strekking onderling niet substantieel van elkaar verschilt dan wel als identiek kan worden beschouwd. Onder spam wordt mede verstaan iedere elektronische communicatie waarvan het verzendadres is vervalst dan wel waar de opsporing van de herkomst bewust is bemoeilijkt door bijvoorbeeld het gebruik van open proxies, open relays en / of vervalste protocol headers, ongeacht de verzonden hoeveelheid.

1.23. Storing: iedere aan 5feetsessions toe te rekenen afwijking van het tussen Opdrachtgever en 5feetsessions overeengekomen serviceniveau, waardoor Opdrachtgever langer dan vijftien (15) minuten geen gebruik heeft kunnen maken van een Doorlopende Dienst.

1.24. Support: Doorlopende Dienst bestaande uit het verschaffen van informatie aan gebruikers van Opdrachtgever met betrekking tot het gebruik van de Diensten alsmede het bieden van de mogelijkheid tot het, tijdens Werkuren, doen van Meldingen.

1.26. WAN: Wide Area Network.

1.27. Weekeinde: zaterdag en zondag.

1.28. Werkdagen: kalenderdagen behoudens Weekeinden en Feestdagen.

1.29. Werkuren: de uren op Werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

 

 ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN EN TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 5feetsessions, alsmede op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen 5feetsessions en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van iedere Overeenkomst.

2.2. 5feetsessions wijst toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een eerdere afwijking van deze algemene voorwaarden in een toekomstige (vergelijkbare) situatie.

2.3. Een offerte uitgebracht door 5feetsessions is dertig (30) dagen geldig en vervalt na die termijn automatisch, tenzij anders vermeld in de desbetreffende offerte.

2.4. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en 5feetsessions komt tot stand nadat beide partijen deze hebben ondertekend, of indien het gaat om een Overeenkomst die online tot stand komt, nadat 5feetsessions van Opdrachtgever een bevestiging heeft ontvangen in reactie op de verificatie e-mail van 5feetsessions.

2.5. 5feetsessions kan te allen tijde lopende onderhandelingen met Opdrachtgever per direct beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

 ARTIKEL 3. TERMIJNEN EN PLANNINGEN

3.1. Tenzij anders overeengekomen tussen 5feetsessions en Opdrachtgever, zijn alle door 5feetsessions aangegeven termijnen naar beste weten geïndiceerd en hebben nimmer een fataal karakter.

3.2. Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging ondervindt of dreigt te ondervinden zal 5feetsessions Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en daarbij de oorzaak van de vertraging aangeven en aangeven hoe dit de levertermijn naar verwachting beïnvloedt.

 

 ARTIKEL 4. PRIJZEN EN TARIEVEN

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in Euro’s exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2. Reis- en eventuele verblijfskosten worden separaat in rekening gebracht, nadat Opdrachtgever 5feetsessions hiertoe schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

4.3. Voor zover prijzen worden vastgesteld op basis van meetsystemen, zoals het aantal users, tijdsduur van de Broadcast/Uitzending, etc of transacties tussen Opdrachtgever en haar klanten, zijn de systemen van 5feetsessions doorslaggevend. 5feetsessions zal op verzoek van Opdrachtgever relevante rapporten verstrekken aan Opdrachtgever.

4.4. 5feetsessions is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen met een percentage gelijk aan het prijsindexcijfer per uur voor overige zakelijke diensten zoals gepubliceerd door het CBS met als basis 2015=100. Prijs- en tariefswijzigingen vinden eens per jaar plaats en worden door 5feetsessions tenminste één (1) maand voor de ingangsdatum schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeeld. Indien 5feetsessions de overeengekomen prijzen en tarieven verhoogt met een hoger percentage dan hiervoor vermeld, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging(en) in werking treedt (treden).

4.5. 5feetsessions is naast hetgeen is bepaald in het vorige lid gerechtigd prijs- en tariefswijzigingen van haar toeleveranciers direct aan Opdrachtgever door te berekenen nadat zij Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

 

 ARTIKEL 5. FACTURERING EN BETALING

5.1. Alle facturen van 5feetsessions dienen door Opdrachtgever betaald te worden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Indien Opdrachtgever ook na een ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan kan 5feetsessions aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten waarvan het minimum wordt bepaald op vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag. Daarnaast is 5feetsessions gerechtigd de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag aan 5feetsessions verschuldigd met een minimum van € 250,- (zegge en schrijve en schrijve tweehonderdvijftig euro) in rekening te brengen. Tevens is 5feetsessions alsdan gerechtigd haar Diensten aan Opdrachtgever na schriftelijke waarschuwing op te schorten.

5.3. Betalingen van Opdrachtgever vinden plaats zonder enige korting, aftrek of enige andere verrekening, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen

5.4. Tenzij anders overeengekomen, verplicht Opdrachtgever zich een schriftelijke en ondertekende machtiging voor automatische incasso af te geven, waarbij Opdrachtgever instaat voor de juistheid en volledigheid van het ingevulde incassoformulier. Opdrachtgever is niet gerechtigd de in de vorige volzin bedoelde machtiging in te trekken zolang de overeenkomst tussen partijen vigeert. Door 5feetsessions gemaakte kosten die verband houden met het ten onrechte storneren van incasso’s door Opdrachtgever worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

5.5. In de overeengekomen prijzen en tarieven is een incassokorting voor Opdrachtgever verdisconteerd. Indien partijen overeenkomen dat incasso anders verloopt dan automatisch zoals in lid 5.4 bedoeld, worden per factuur door 5feetsessions vast te stellen incassokosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

5.6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om aan 5feetsessions verschuldigde bedragen te verrekenen met al dan niet bestaande tegenvorderingen.

 

 ARTIKEL 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN GARANTIES

6.1. 5feetsessions streeft ernaar haar Diensten zoveel mogelijk conform de in de SLA opgenomen service levels te leveren en zal daartoe de noodzakelijke maatregelen treffen die tot haar beschikking staan.

6.2. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op een garantie indien Opdrachtgever jegens 5feetsessions in verzuim is, bijvoorbeeld doordat Opdrachtgever een of meer van de in tussen partijen vigerende SLA opgenomen randvoorwaarde(n) niet volledig naleeft.

6.3. 5feetsessions garandeert, voor wat betreft haar Diensten, dat deze op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd. Daarbij is het 5feetsessions te allen tijde toegestaan om haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde partij.

 

 ARTIKEL 7. EXIT-REGELING

7.1. In geval van beëindiging van een Doorlopende Dienst, zal 5feetsessions, op eerste verzoek van Opdrachtgever, in overleg treden met Opdrachtgever, over eventueel noodzakelijke door 5feetsessions uit te voeren overdrachtswerkzaamheden, zoals het overdragen en/ of vernietigen van data alsmede over de tijdsplanning waarbinnen deze werkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd. Indien Opdrachtgever niet binnen één (1) maand na beëindiging van de Doorlopende Dienst een verzoek heeft gedaan zoals bedoeld in onderhavig artikellid, is 5feetsessions gerechtigd de aanwezige data, Klantapplicaties, Koppelingen en eventuele andere gegevens van Opdrachtgever te vernietigen.

7.2. Alle werkzaamheden die door 5feetsessions in het kader van dit artikel worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.

 

 ARTIKEL 8. GEHEIMHOUDING

8.1. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, Apparatuur, Applicatie(s), Klantapplicatie(s), Koppeling, data en ICT-Infrastructuur alsmede alle andere informatie waarvan partijen wisten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke die haar ter beschikking staan en betrekking hebben op de wederpartij, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

8.2. Indien 5feetsessions een verzoek ontvangt van een derde partij (waaronder in ieder geval begrepen overheidsinstanties) om informatie of bescheiden te verstrekken die betrekking hebben op (de activiteiten van) Opdrachtgever, dan zal 5feetsessions altijd in eerste instantie de verzoekende partij doorverwijzen naar Opdrachtgever (onder het verstrekken van louter de contactinformatie van Opdrachtgever). 5feetsessions zal Opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengen van dergelijke verzoeken (en hiervan een kopie verstrekken), tenzij enige wettelijke regeling dit 5feetsessions verbiedt. In alle gevallen zal 5feetsessions uitsluitend informatie of bescheiden verstrekken wanneer zij hier op grond van enige wettelijke regeling toe is gehouden, waarbij zij nooit meer zal verstrekken dan waar specifiek om wordt gevraagd.

 

 ARTIKEL 9. OVERNAME PERSONEEL

9.1. Partijen zullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij geen personeelsleden van de wederpartij dan wel voor de wederpartij werkzame derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst of die minder dan één (1) jaar tevoren betrokken waren bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,- (zegge en schrijve twintigduizend euro) per overtreding.

 

 ARTIKEL 10. BEVEILIGING

10.2. 5feetsessions is te allen tijde gerechtigd updates en wijzigingen van de Applicatie toe te passen indien deze dienen te worden toegepast om beveiligingsredenen. Het toepassen van updates en wijzigingen van de Applicatie door 5feetsessions op grond van andere redenen, zal 5feetsessions doen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

 

 ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, die rusten op door 5feetsessions geleverde werken, waaronder – maar niet uitsluitend – de software, applicaties of andere resultaten van de door 5feetsessions geleverde Diensten dan wel haar leverancier(s), berusten bij 5feetsessions, respectievelijk haar leverancier(s). Deze rechten worden niet overgedragen, tenzij schriftelijk anders overeenkomen.

11.2. 5feetsessions is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op het werk te (laten) vermelden of verwijderen en Opdrachtgever is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het werk zonder vermelding van de naam van 5feetsessions openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij het resultaat van de Overeenkomst zich hier niet voor leent.

11.3. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met 5feetsessions, verkrijgt de Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst een exclusieve, niet overdraagbare (niet voor sublicentie vatbare) licentie tot het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst, voor zover dit betreft het recht van gebruik overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het resultaat van de Overeenkomst, waarvoor op het moment van het sluiten van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de Overeenkomst aan 5feetsessions bekend te zijn gemaakt.

11.4. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van 5feetsessions niet gerechtigd het resultaat van de Overeenkomst ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat van de Opdracht, heeft 5feetsessions recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten.

11.5. 5feetsessions blijft ook na een eventuele overdracht van de rechten, gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de Overeenkomst aan te wenden voor haar eigen publiciteit of promotie.

 

 ARTIKEL 12. GEBRUIKSRECHTEN EN VRIJWARINGEN

12.1. Opdrachtgever is gerechtigd gebruik te maken van de Applicatie(s) voor het doel waarvoor 5feetsessions de Applicatie(s) ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtgever. Indien en voor zover op het gebruik van de Applicatie(s) (aanvullende) voorwaarden van 5feetsessions of derden leveranciers van toepassing zijn die Opdrachtgever door 5feetsessions zijn overhandigd of waarmee Opdrachtgever bekend is of behoort te zijn, dienen deze strikt te worden nageleefd.

12.3. Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden die betrekking hebben op –door gebruik van Applicatie/Klantapplicatie veroorzaakte- (vermeende) inbreuk op intellectueel eigendom van derden.

12.4. 5feetsessions vrijwaart Opdrachtgever uitsluitend mits Opdrachtgever 5feetsessions onverwijld op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak of vordering en 5feetsessions exclusief toestaat de verdediging tegen de aanspraak of vordering te voeren. 5feetsessions vrijwaart Opdrachtgever niet indien de (beweerdelijke) schending is toe te rekenen aan Opdrachtgever.

 

 ARTIKEL 13. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

13.1. Een Overeenkomst tussen 5feetsessions en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in die Overeenkomst bepaalde periode, bij ontstentenis waarvan die Overeenkomst niet eindigt voordat drie (3) jaren zijn verstreken, gerekend vanaf de kalenderdag waarop de Doorlopende Dienst werkend aan Opdrachtgever opgeleverd is. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst aansluitend stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd tot wederopzegging door een der partijen tegen het eind van ieder kalenderkwartaal en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.

13.2. Opzegging door Opdrachtgever van de Overeenkomst gedurende de initiële looptijd is niet mogelijk, tenzij partijen schriftelijk een afkoopregeling overeenkomen of een dergelijke regeling is opgenomen in de Overeenkomst, in welke gevallen tussentijdse opzegging mogelijk is tegen betaling van de in de afkoopregeling bepaalde afkoopsom en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde, is tussentijdse opzegging door 5feetsessions mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

13.3. Indien en voor zover mogelijk op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde, geschiedt opzegging schriftelijk, inhoudende de opzegging, gericht aan de wederpartij.

13.4. Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, indien de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en daarin ook na een deugdelijke ingebrekestelling aan de wederpartij een redelijke termijn is gegund.

13.5. Ieder der partijen is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of deze surséance van betaling is verleend; de andere partij in staat van faillissement is verklaard, de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, dan wel dat de andere partij niet meer in staat moet worden geacht de financiële verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

13.6. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, verliest Opdrachtgever haar recht op schadevergoeding

 

 ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. De aansprakelijkheid van 5feetsessions is per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs exclusief btw. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de totale voor die Overeenkomst bedongen prijs voor één (1) jaar exclusief btw. In ieder geval is de maximale aansprakelijkheid van 5feetsessions beperkt tot een maximum van € 50.000,- (zegge en schrijve vijftigduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.       redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van 5feetsessions aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

b.      redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de verloren gegevens van Opdrachtgever als gevolg van aan 5feetsessions te wijten gegevensverlies groter dan vierentwintig (24) uur te traceren en / of te herstellen, uitsluitend indien en voor zover Opdrachtgever niet in de gelegenheid is geweest om reservekopieën of hardcopies van desbetreffende gegevens te maken;

c.       redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen indien 5feetsessions op een tussen partijen schriftelijk overeengekomen fatale leverdatum niet heeft geleverd;

d.      redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt, ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

e.       redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.

14.2. De aansprakelijkheidsbeperking uit lid 14.1 is niet van toepassing indien het schade door dood of lichamelijk letsel betreft, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot € 1.000.000,- (zegge en schrijve één miljoen euro).

14.3. De aansprakelijkheid voor indirecte en alle andere vormen van schade anders dan genoemd in lid 14.1 is uitgesloten.

14.4. De aansprakelijkheid van 5feetsessions wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas nadat 5feetsessions op deugdelijke wijze middels schriftelijk, in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan haar verplichting uit de Overeenkomst te voldoen en 5feetsessions daarin ook na deze termijn volhardt.

14.5. 5feetsessions is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit (het opvolgen van) aanwijzingen en / of instructies van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en andere organen die een wettelijke bevoegdheid hebben tot het geven van aanwijzingen en / of instructies aan 5feetsessions.

14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade zo spoedig mogelijk nadat de schade bekend is geworden schriftelijk en deugdelijk op detailniveau gespecificeerd aan 5feetsessions wordt medegedeeld in ieder geval binnen zes (6) weken na het bekend worden van de schade.

14.7. 5feetsessions is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard ook – die is ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens. Opdrachtgever vrijwaart 5feetsessions voor aanspraken van derden met betrekking tot een inbreuk op hun rechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) als gevolg van het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

 

 ARTIKEL 15. OVERMACHT

15.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit een Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen, waaronder overstromingen, brand, oververhitting, stof, pandemieën, terroristische aanslagen en / of oorlogshandelingen.

15.2. Indien de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, zonder dat partijen over en weer gehouden zijn tot enige schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd wordt door partijen pro-rato afgerekend.

 

 ARTIKEL 16. PRIVACY

16.1. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP), de Telecommunicatiewet en / of andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy c.q. bescherming persoonsgegevens, zal 5feetsessions worden beschouwd als de “Verwerker” en Opdrachtgever als de “Verwerkingsverantwoordelijke”.

16.2. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat zij als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de WBP verplicht is 5feetsessions op de hoogte te stellen van de te nemen beveiligingsmaatregelen om zo te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy

16.3. In de relatie tussen 5feetsessions en Opdrachtgever zal de verantwoordelijkheid van 5feetsessions met betrekking tot de door Opdrachtgever met behulp van de Diensten en / of infrastructuur van 5feetsessions geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens nooit die van een verwerker in de zin van de WBP overstijgen. In dit verband zal Opdrachtgever voorafgaande aan het invoeren van een beveiligingsplan uit hoofde van haar verplichtingen als verantwoordelijke in de zin van de WBP in overleg treden met 5feetsessions indien en voor zover de inhoud van een dergelijk beveiligingsplan invloed heeft op de bedrijfsvoering van 5feetsessions.

16.4. Indien en voor zover van toepassing zullen partijen in overeenstemming met de WBP en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy een redelijk niveau van beveiliging van werkzaamheden garanderen indien die het verwerken van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de WBP, omvatten. De redelijkheid van het niveau van beveiliging zal worden gerelateerd aan alle omstandigheden, zoals de aard van de gegevens, de stand der techniek en de kosten die worden gemaakt om een bepaald niveau van beveiliging te garanderen.

16.5. Opdrachtgever zal 5feetsessions vrijwaren voor alle aanspraken van derden vanwege het in strijd handelen met Opdrachtgevers verplichtingen onder de WBP, de Telecommunicatiewet en ander toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

16.6. Indien 5feetsessions door een daartoe bij wet aangewezen orgaan en / of instantie of bij rechterlijke uitspraak wordt opgedragen om signalen, dan wel verkeersgegevens te onderscheppen en af te staan aan een daartoe bij wet of door een rechter aangewezen orgaan en / of instantie, kan 5feetsessions de daarmee gepaard gaande kosten doorberekenen aan Opdrachtgever, indien de onderschepte verkeersgegevens van, dan wel naar een aansluiting van Opdrachtgever worden geleid. In geen geval kan 5feetsessions in voorgenoemd geval aansprakelijk gehouden worden voor schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

 

 ARTIKEL 17. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMERSCHAP

17.1. 5feetsessions is gerechtigd bij de uitvoering van een Overeenkomst derden in te schakelen. Het gebruik van derden laat de (beperkingen in de) aansprakelijkheid voor 5feetsessions zoals bepaald in  Artikel 14.  (Aansprakelijkheid) onverlet.

17.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en / of verplichtingen over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 5feetsessions. 5feetsessions is te allen tijde gerechtigd voorwaarden te verbinden aan deze overdracht.

 

 ARTIKEL 18. INFORMATIEVERSTREKKING

18.1. Opdrachtgever zal op verzoek van 5feetsessions alle gevraagde informatie, die 5feetsessions noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, tijdig, volledig en deugdelijk aan 5feetsessions verstrekken.

18.2.  Indien voor de uitvoering noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, volledig en in het door 5feetsessions gevraagde (digitale) gegevensformaat of niet overeenkomstig de afspraken (of anderszins ondeugdelijk) ter beschikking worden gesteld aan 5feetsessions, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft 5feetsessions het recht de uitvoering van haar werkzaamheden na schriftelijke waarschuwing op te schorten. 5feetsessions is gerechtigd om de in dit verband extra gemaakte kosten volgens de hiervoor geldende tarieven conform de alsdan geldende prijzen en tarieven van 5feetsessions in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

 ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

19.1. Op alle Overeenkomsten die tussen 5feetsessions en Opdrachtgever tot stand komen is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Geschillen voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen 5feetsessions en Opdrachtgever worden middels arbitrage voorgelegd aan de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA) te Heemstede die op basis van haar statuten gerechtigd is van het geschil kennis te nemen.

19.4. Er is sprake van een geschil indien de meest gerede partij aangeeft dat er een geschil is en daarbij zo goed mogelijk de inhoud van het geschil omschrijft.

19.5. Het bepaalde in lid 19.2 laat onverlet de bevoegdheid van partijen om zich in spoedeisende gevallen te wenden tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam om te oordelen in kort geding, of zich te wenden tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam voor het nemen van conservatoire maatregelen.

19.6. Het in lid 19.4 bepaalde laat onverlet de verplichting van partijen zich maximaal in te spannen om geschillen, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.

 

 ARTIKEL 20. ALGEMENE BEPALINGEN

20.1. Tenzij anders overeengekomen, is 5feetsessions gerechtigd Opdrachtgever (naar keuze van 5feetsessions al dan niet inclusief logo / beeldmerk) als referentie te vermelden op haar website.

20.2. Indien één van de bepalingen uit onderhavige algemene voorwaarden nietig is dan wel wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en treden partijen met elkaar in overleg voor een nieuwe bepaling, waarbij de aard en de strekking van het nietige dan wel vernietigde bepaling zoveel mogelijk in stand wordt gelaten.

20.3. Indien en voor zover tegenstrijdigheden voorkomen tussen onderhavige algemene voorwaarden en een Overeenkomst geldt hetgeen bepaald is in de Overeenkomst.

20.4. Indien en voor zover tegenstrijdigheden voorkomen tussen een Overeenkomst en de bij die Overeenkomst behorende Bijlagen, geldt het gestelde in de desbetreffende Overeenkomst.

20.5. Indien en voor zover tegenstrijdigheden voorkomen tussen de Bijlagen geldt het gestelde in de Bijlage met het laagste nummer.

20.6. Indien 5feetsessions werkzaamheden uitvoert voor Opdrachtgever die bij het aangaan van de Overeenkomst niet voorzien waren, worden deze werkzaamheden uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven.

20.7. Kennisgevingen die partijen op grond van de Overeenkomst schriftelijk aan elkaar zullen doen, kunnen, tenzij uit de context evident is dat daadwerkelijk schriftelijk is bedoeld (bijvoorbeeld bij aangetekende stukken), ook digitaal, dat wil zeggen per fax of per e-mail, plaatsvinden, met dien verstande dat de partij die ervoor kiest een elektronisch medium te gebruiken, het bewijsrisico draagt indien een kennisgeving volgens de andere partij niet of niet goed zou zijn aangekomen.

20.8. Klachten dienen binnen één (1) maand schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan 5feetsessions. 5feetsessions zal zich inspannen om de klacht binnen vijf (5) werkdagen te behandelen en af te handelen. De klacht ontslaat Klant niet van de verplichting de facturen binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen.

 

 ARTIKEL 21. ZORGPLICHT EN OVERIGE VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER EN GEBRUIK VAN INFRASTRUCTUUR

21.1. Opdrachtgever zal noch door handelen noch door nalaten directe dan wel indirecte verstoring veroorzaken van het functioneren van (een deel van) de infrastructuur van 5feetsessions, de infrastructuur van derden en / of Koppelingen tussen deze infrastructuren door (de inhoud of omvang van) het dataverkeer.

21.2. Indien naar het oordeel van 5feetsessions een gevaar ontstaat voor het ongestoord functioneren van de infrastructuur van 5feetsessions en / of van de dienstverlening aan opdrachtgevers van 5feetsessions, zoals, maar niet beperkt tot, virusbesmettingen, Denial of Service attacks, portscans, hacking, Spam door of vanwege Opdrachtgever, of anderszins, kan 5feetsessions aanwijzingen geven die onverwijld door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden alsmede de dienstverlening geheel of gedeeltelijk opschorten zolang het desbetreffende gevaar bestaat.

21.3. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, indien de in lid 21.2 bedoelde aanwijzing niet onverwijld door Opdrachtgever is opgevolgd.

21.4. 5feetsessions biedt haar Diensten aan op basis van fair-use policy. Dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de aard en omvang van het aan Opdrachtgever toe te rekenen gebruik van de Diensten anders dan bedoeld in lid 21.2. Dit met dien verstande dat 5feetsessions zich het recht voorbehoud om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde Opdrachtgever, maatregelen te treffen. Opdrachtgever dient, onverwijld na eerste kennisgeving van de zijde van 5feetsessions, maatregelen te treffen om een eind te maken aan genoemde excessieve belasting. 5feetsessions is gerechtigd de Diensten op te schorten bij voortdurende excessieve belasting. 5feetsessions zal de kosten gemoeid met deze excessieve belasting doorberekenen aan Opdrachtgever tegen de alsdan geldende prijzen en tarieven. Onder een excessieve belasting wordt mede verstaan een excessief hoog gebruik van processor-, geheugen-, netwerk- en schijfcapaciteit alsmede een excessief groot beroep op Support en beheer.

21.5. Opdrachtgever zal zich onthouden de Diensten te gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet (waaronder het Nederlandse wetboek van Strafrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet), nettiquette (gedragsregels internet), de Overeenkomst en de algemene voorwaarden of de Diensten anderszins te gebruiken op een wijze die 5feetsessions blootstelt aan negatieve publiciteit.

21.6. Onverlet het hieraan voorafgaande zal Opdrachtgever zich onthouden de Diensten te gebruiken voor het verspreiden van Spam alsmede het faciliteren van Spam (waaronder mede begrepen wordt het hebben van open SMTP-relays en / of proxies, het hebben van open proxies, het hosten of doen hosten van websites die door middel van ongevraagde berichten worden aangeprezen en het leveren van DNS-diensten voor dergelijke websites).

21.7. De bewijslast om aan te tonen dat er voorafgaande toestemming is verleend door de geadresseerde in het geval van in grote hoeveelheden verzonden communicatie door of namens Opdrachtgever berust bij Opdrachtgever. Indien de voorafgaande toestemming door geadresseerde is verleend per e-mail, via een website of door middel van een ander elektronisch medium zonder waarborgen ter identificatie van de verzender, wordt zij pas geacht bewezen te zijn indien de geadresseerde zijn toestemming heeft bevestigd aan Opdrachtgever.

21.8. Opdrachtgever is bij overtreding van dit artikel aansprakelijk voor de door de verspreiding van Spam veroorzaakte schade. Onder schade wordt mede verstaan de vergoeding van de door 5feetsessions bestede tijd aan het verwijderen van IP-adressen van 5feetsessions en andere Opdrachtgevers van 5feetsessions die als gevolg van de Spam in zwarte lijsten van spambestrijders zijn opgenomen, alsmede de kosten die voortvloeien uit de afhandeling van de klachten over door Opdrachtgever verspreide Spam.

21.9. Opdrachtgever zal de Diensten uitsluitend gebruiken voor haar eigen bedrijfsvoering en zal zich onthouden de Diensten weder te verkopen en / of weder te verhuren (of anderszins ten goede te laten komen van derden) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 5feetsessions.

21.10. Bij iedere overtreding van het bepaalde in dit artikel heeft 5feetsessions de bevoegdheid de Overeenkomst te beëindigen dan wel haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk stop te zetten of op te schorten en / of gegevens van Opdrachtgever van Apparatuur en / of (in geval van Housing) servers van Opdrachtgever al dan niet tijdelijk te verwijderen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de resterende termijnen van de Overeenkomst en zonder tot enige schadevergoeding of andere compensatie jegens Opdrachtgever te zijn gehouden.

21.11. Mocht op enig moment Opdrachtgever in staat blijken in de netwerklagen van 5feetsessions te kunnen komen dan is Opdrachtgever verplicht dit onmiddellijk te melden aan 5feetsessions

 

 

 

 ARTIKEL 25. 5FT APPLICATION

27.1.  Artikel 25.  is van toepassing, indien 5feetsessions en Opdrachtgever met elkaar een Overeenkomst zijn aangegaan.

27.2. 5feetsessions berekent een periodieke vergoeding per Applicatieinstance en per gebruikte Eenheid

27.3. 5feetsessions is gerechtigd beperkingen op te leggen aan het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever voornoemde beperkingen onvoldoende in acht neemt vervallen de in de SLA opgenomen en anderszins verstrekte garanties.

27.4. 5feetsessions zal op verzoek van Opdrachtgever de technische inrichting van de Applicatie indien en voor zover redelijkerwijs mogelijk aan de wensen van Opdrachtgever aanpassen. De inrichting van de Applicatie geschiedt op projectbasis en zal op basis van nacalculatie dan wel, indien en voor zover overeengekomen, op basis van een vaste prijs separaat door 5feetsessions in rekening worden gebracht.

 

 

 

 ARTIKEL 30. CONSULTANCY

30.1. 5feetsessions staat er jegens Opdrachtgever voor in dat de Medewerker(s) wat betreft opleidingsniveau, deskundigheid en ervaring de voorziene werkzaamheden adequaat kan/ kunnen uitvoeren.

30.2. Indien Opdrachtgever in redelijkheid van mening is dat de Medewerker(s) één van de in lid 30.1 genoemde kwalificaties mist/missen, dan wel de werkzaamheden niet naar behoren uitvoert/uitvoeren, treden partijen in overleg over de vervanging van de Medewerker(s) en de eventueel daarmee gemoeide kosten.

 

 

 

 
 
 
Schuiven naar boven