Disclaimer

5FeetSessions spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin 5FeetSessions als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan 5FeetSessions niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. 5FeetSessions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van 5FeetSessions bevat de mogelijkheid om zowel door 5FeetSessions ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. 5FeetSessions geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. 5FeetSessions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De 5FeetSessions -site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van 5FeetSessions liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van 5FeetSessions. 5FeetSessions is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 5FeetSessions geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. 5FeetSessions aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. 5FeetSessions vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van 5FeetSessions en 5FeetSessions geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van 5FeetSessions. Tevens is 5FeetSessions niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van 5FeetSessions die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is 5FeetSessions in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van 5FeetSessions wordt beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 5FeetSessions is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website danwel uit de shows. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.

 

Schuiven naar boven